Boka Juristen Online

<< augusti 2019 >>
ti on to fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Dina personliga data

Förnamn
Efternamn
Epost
Mobil
Meddelande

Dina bokningsdata

Bokningstyp

Boka ditt möte med oss via vår Online kalenderbokning. Välj datum med att klicka på ditt önskade datum så det blir gult. Fyll därefter i dina personliga data och bokningsdata

Rulla ned för att få mera information om de olika bokningsalternativen.

Bouppteckning

När någon avlider uppstår ett dödsbo över vilket bouppteckning behöver göras inom tre månader från dödsfallet. I bouppteckningen sammanställs den avlidnes tillgångar samt eventuella skulder och avdrag. Uppgifterna utgör sedan underlag för beräkningen av arvingarnas eventuella arvsskatt samt fördelningen av egendomen mellan delägarna i dödsboet.

Vi är bland annat specialiserade på bouppteckningsuppdrag och har stor erfarenhet inom området. Vi tar hand om helheten och samlar därmed in nödvändiga handlingar. Vi sköter även kontakterna med myndigheter, banker och andra berörda. Vid behov kan vi även begära offerter från banker gällande placeringen av tillgångar.

Vi jobbar med alla delägares bästa för ögonen såsom ett oberoende, tryggt och prisvärt alternativ.

Genom att boka tid för bouppteckning via vår hemsida kommer du att träffa oss för ett förutsättningslöst och inledande möte där ditt ärende ses över. Vi informerar dig om processen och juridiken samtidigt som vi försöker uppskatta kostnaderna. Du väljer därefter om du vill gå vidare med oss som din uppdragstagare.

Testamente

Testamente är en handling för de flesta. Genom ett testamente kan en person göra viljeförklaringar och även skapa trygghet för den/de efterlevande. Ett testamente kan även bidra till lindring av arvsbeskattningen. Steget till att upprätta sitt testamente upplevs för många som långt. I praktiken är steget relativt kort.

Vi är bland annat specialiserade på testamenten och har stor erfarenhet inom området. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig framåt i ärendet och berättar gärna om de olika möjligheterna som testamentet öppnar upp för. I slutändan är det alltid du som bestämmer. Texten skall alltid motsvara din absoluta vilja och målsättning. Du som redan har ett testamente bör med jämna intervaller kontrollera att texten ännu motsvarar din yttersta vilja.

Genom att boka tid för testamente via vår hemsida kommer du att träffa oss för ett förutsättningslöst och inledande möte där ditt ärende ses över. Vi informerar dig om processen, juridiken och priset. Du väljer därefter om du vill gå vidare med oss som din uppdragstagare.

Köpebrev/gåvobrev

Hos oss kan du få hjälp att upprätta både köpebrev och gåvobrev gällande både fastigheter, lägenheter, aktier eller annan egendom. Vi förbereder hela ärendet, samlar in nödvändiga handlingar och kallar in eventuella köpvittnen. Vidare informerar vi om eventuella skattekonsekvenser för transaktionen. Vid behov, och på fullmakt från de inblandade parterna, håller vi även i kontakten med berörda banker så att handlingarna motsvarar deras eventuella önskemål och krav.

Genom att boka tid för köpebrev/gåvobrev via vår hemsida kommer du att träffa oss för ett förutsättningslöst och inledande möte där ditt ärende ses över. Vi informerar dig om processen,juridiken och priset. Du väljer därefter om du vill gå vidare med oss som din uppdragstagare.

Generationsväxling (fastighet och /eller företag)

Planerar du att överlåta fastighet till nästa generation? Genom att gåvogivaren t ex behåller nyttjanderätten till egendomen (=rätten att använda den) kan beskattningen i vissa fall lindras. Hos oss kan du få hjälp att genomföra transaktionen.

Planerar du att överlåta företag och/eller jordbruksfastighet till nästa generation? Vi hjälper dig att utreda om eventuella skattelättnader blir tillämpliga i ditt fall. Hos oss kan du få hjälp att genomföra transaktionen.

Genom att boka tid för generationsväxling via vår hemsida kommer du att träffa oss för ett förutsättningslöst och inledande möte där ditt ärende ses över. Vi informerar dig om processen, juridiken och priset. Du väljer därefter om du vill gå vidare med oss som din uppdragstagare.

Arvskifte (=fördelning av egendom i dödsbon)

Tillgångar i dödsbon fördelas mellan arvingar genom en skriftlig arvskifteshandling. Ett arvskifte innehåller ofta många faktorer att beakta, bland annat eventuella giftorätter, avskiljanden av egendomar, beräkningen av eventuella halvsyskons arvslotter, avdrag från tillgångarna etc.

Vi är bland annat specialiserade på arvskiften och har stor erfarenhet inom området. Vi tar hand om helheten och samlar därmed in nödvändiga handlingar. Vi sköter även kontakterna med myndigheter, banker och andra berörda. Vid behov kan vi även begära offerter från banker gällande placeringen av tillgångar.

Vi jobbar med alla delägares bästa för ögonen såsom ett oberoende, tryggt och prisvärt alternativ.

Genom att boka tid för arvskifte via vår hemsida kommer du att träffa oss för ett förutsättningslöst och inledande möte där ditt ärende ses över. Vi informerar dig om processen, juridiken och priset. Du väljer därefter om du vill gå vidare med oss som din uppdragstagare.

Avvittring (bodelning)

När ansökan om äktenskapsskillnad mellan makar har lämnats in kan en avvittring (=bodelning) göras. Avvittringen skall göras skriftligen och innebär att eventuell giftorätt mellan makarna beräknas och att egendom fördelas mellan dem.

Genom att boka tid för avvittring via vår hemsida kommer du att träffa oss för ett förutsättningslöst och inledande möte där ditt ärende ses över. Vi informerar dig om processen, juridiken och priset. Du väljer därefter om du vill gå vidare med oss som din uppdragstagare.

Äktenskapsskillnad

Första steget för att upplösa ett äktenskap är en ansökan om äktenskapsskillnad. Vardera maken kan ensam ansöka om äktenskapsskillnad. Det är viktigt att veta och komma ihåg att man utöver äktenskapsskillnad även behöver åstadkomma en skriftlig avvittring (bodelning) av makarnas egendom samt ordna med vårdnadsavtal gällande eventuella minderåriga barn.

Genom att boka tid för äktenskapsskillnad via vår hemsida kommer du att träffa oss för ett förutsättningslöst och inledande möte där ditt ärende ses över. Vi informerar dig om processen, juridiken och priset. Du väljer därefter om du vill gå vidare med oss som din uppdragstagare. En ansökan om äktenskapsskillnad kan upprättas redan vid vårt första möte.

Intressebevakningsfullmakt

Det är numera möjligt för en person att skriva en intressebevakningsfullmakt och på så sätt i förväg utse någon person att sköta de egna personliga och ekonomiska angelägenheterna i det fall att personen själv skulle vara förhindrad på grund av t ex fysiska och/eller psykiska handikapp. Denna typ av fullmakt ger dig alltså stora möjligheter att utöva ett inflytande över intressebevakningen och även bidra till att uppdraget kan skötas smidigare med utgångspunkt i fullmakten än vad ett motsvarande uppdrag skulle kunna hanteras direkt i stöd av lagen. Du har bland annat möjlighet att förordna om att redovisning inte behöver upprättas, att vissa gåvor skall kunna ges etc.

Genom att boka tid för intressebevakningsfullmakt via vår hemsida kommer du att träffa oss för ett förutsättningslöst och inledande möte där ditt ärende ses över. Vi informerar dig om processen, juridiken och priset. Du väljer därefter om du vill gå vidare med oss som din uppdragstagare.

Bolagsärenden

Hos oss kan du bland annat få hjälp med bolagsbildningar, ombildningar och nedläggningar (likvidation).

Genom att boka tid för bolagsärenden via vår hemsida kommer du att träffa oss för ett förutsättningslöst och inledande möte där ditt ärende ses över. Vi informerar dig om processen, juridiken och priset. Du väljer därefter om du vill gå vidare med oss som din uppdragstagare.

Beskattningsfrågor (arv och gåva)

Har du frågor gällande beskattning av arv eller gåvor. Vi hjälper dig att utreda skattekonsekvenserna av olika transaktioner.

Genom att boka tid för beskattningsfrågor via vår hemsida kommer du att träffa oss för ett förutsättningslöst och inledande möte där ditt ärende ses över. Vi informerar dig om processen, juridiken och priset. Du väljer därefter om du vill gå vidare med oss som din uppdragstagare.

Näringsrättsärenden

Bolag som bedriver näring på Åland måste alltid ansöka om näringsrätt. Näringsrätten kan beviljas som ett permanent tillstånd eller som ett tillfälligt tillstånd. Hos oss kan du få hjälp med din ansökan.

Genom att boka tid för näringsrättsärenden via vår hemsida kommer du att träffa oss för ett förutsättningslöst och inledande möte där ditt ärende ses över. Vi informerar dig om processen, juridiken och priset. Du väljer därefter om du vill gå vidare med oss som din uppdragstagare.

Deklarationer av försäljningar

Har du sålt fastighet, aktier eller annan egendom? Då behöver en deklaration upprättas och lämnas in till skattebyrån. Hos oss kan du få hjälp att upprätta deklarationen.

Genom att boka tid för deklarationer av försäljningar via vår hemsida kommer du att träffa oss för ett förutsättningslöst och inledande möte där ditt ärende ses över. Vi informerar dig om processen, juridiken och priset. Du väljer därefter om du vill gå vidare med oss som din uppdragstagare.

Jordförvärvsärenden

På Åland finns vissa begränsningar gällande möjligheten att äga mark. I vissa fall kan marken ägas i stöd av lag, i andra fall i stöd av tillstånd. Hos oss kan du få hjälp med alla typer av jordförvärvsärenden, inklusive eventuella förhandsbesked.

Genom att boka tid för jordförvärvsärenden via vår hemsida kommer du att träffa oss för ett förutsättningslöst och inledande möte där ditt ärende ses över. Vi informerar dig om processen, juridiken och priset. Du väljer därefter om du vill gå vidare med oss som din uppdragstagare.

Indrivning (stämning för att fastställa fordran)

Har du en fordran på någon som inte betalar? Har du skickat flera påminnelser och överväger att lämna ärendet för indrivning? Då kan du behöva ta ut en dom för att fastställa din fordran. Hos oss får du hjälp med att ta ut en dom gällande en fordran.

Genom att boka tid för indrivning via vår hemsida kommer du att träffa oss för ett förutsättningslöst och inledande möte där ditt ärende ses över. Vi informerar dig om processen, juridiken och priset. Du väljer därefter om du vill gå vidare med oss som din uppdragstagare.